Note

Chia đông từ “note” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ note. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to note

Quá khứ đơn
  • noted

Quá khứ phân từ
  • noted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
note

you
note

he/she/it
notes

we
note

you
note

they
note

Thì hiện tại continuous

I
am noting

you
are noting

he/she/it
is noting

we
are noting

you
are noting

they
are noting

Quá khứ đơn

I
noted

you
noted

he/she/it
noted

we
noted

you
noted

they
noted

Quá khứ tiếp diễn

I
was noting

you
were noting

he/she/it
was noting

we
were noting

you
were noting

they
were noting

Hiện tại hoàn thành

I
have noted

you
have noted

he/she/it
has noted

we
have noted

you
have noted

they
have noted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been noting

you
have been noting

he/she/it
has been noting

we
have been noting

you
have been noting

they
have been noting

Quá khứ hoàn thành

I
had noted

you
had noted

he/she/it
had noted

we
had noted

you
had noted

they
had noted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been noting

you
had been noting

he/she/it
had been noting

we
had been noting

you
had been noting

they
had been noting

Tương lại đơn

I
will note

you
will note

he/she/it
will note

we
will note

you
will note

they
will note

Tương lại tiếp diễn

I
will be noting

you
will be noting

he/she/it
will be noting

we
will be noting

you
will be noting

they
will be noting

Tương lại hoàn thành

I
will have noted

you
will have noted

he/she/it
will have noted

we
will have noted

you
will have noted

they
will have noted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been noting

you
will have been noting

he/she/it
will have been noting

we
will have been noting

you
will have been noting

they
will have been noting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.