Nod

Chia đông từ “nod” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ nod. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to nod

Quá khứ đơn
  • nodded

Quá khứ phân từ
  • nodded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
nod

you
nod

he/she/it
nods

we
nod

you
nod

they
nod

Thì hiện tại continuous

I
am nodding

you
are nodding

he/she/it
is nodding

we
are nodding

you
are nodding

they
are nodding

Quá khứ đơn

I
nodded

you
nodded

he/she/it
nodded

we
nodded

you
nodded

they
nodded

Quá khứ tiếp diễn

I
was nodding

you
were nodding

he/she/it
was nodding

we
were nodding

you
were nodding

they
were nodding

Hiện tại hoàn thành

I
have nodded

you
have nodded

he/she/it
has nodded

we
have nodded

you
have nodded

they
have nodded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been nodding

you
have been nodding

he/she/it
has been nodding

we
have been nodding

you
have been nodding

they
have been nodding

Quá khứ hoàn thành

I
had nodded

you
had nodded

he/she/it
had nodded

we
had nodded

you
had nodded

they
had nodded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been nodding

you
had been nodding

he/she/it
had been nodding

we
had been nodding

you
had been nodding

they
had been nodding

Tương lại đơn

I
will nod

you
will nod

he/she/it
will nod

we
will nod

you
will nod

they
will nod

Tương lại tiếp diễn

I
will be nodding

you
will be nodding

he/she/it
will be nodding

we
will be nodding

you
will be nodding

they
will be nodding

Tương lại hoàn thành

I
will have nodded

you
will have nodded

he/she/it
will have nodded

we
will have nodded

you
will have nodded

they
will have nodded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been nodding

you
will have been nodding

he/she/it
will have been nodding

we
will have been nodding

you
will have been nodding

they
will have been nodding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.