Neutralize

Chia đông từ “neutralize” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ neutralize. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to neutralize

Quá khứ đơn
  • neutralized

Quá khứ phân từ
  • neutralized

Trần thuật

Thì hiện tại

I
neutralize

you
neutralize

he/she/it
neutralizes

we
neutralize

you
neutralize

they
neutralize

Thì hiện tại continuous

I
am neutralizing

you
are neutralizing

he/she/it
is neutralizing

we
are neutralizing

you
are neutralizing

they
are neutralizing

Quá khứ đơn

I
neutralized

you
neutralized

he/she/it
neutralized

we
neutralized

you
neutralized

they
neutralized

Quá khứ tiếp diễn

I
was neutralizing

you
were neutralizing

he/she/it
was neutralizing

we
were neutralizing

you
were neutralizing

they
were neutralizing

Hiện tại hoàn thành

I
have neutralized

you
have neutralized

he/she/it
has neutralized

we
have neutralized

you
have neutralized

they
have neutralized

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been neutralizing

you
have been neutralizing

he/she/it
has been neutralizing

we
have been neutralizing

you
have been neutralizing

they
have been neutralizing

Quá khứ hoàn thành

I
had neutralized

you
had neutralized

he/she/it
had neutralized

we
had neutralized

you
had neutralized

they
had neutralized

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been neutralizing

you
had been neutralizing

he/she/it
had been neutralizing

we
had been neutralizing

you
had been neutralizing

they
had been neutralizing

Tương lại đơn

I
will neutralize

you
will neutralize

he/she/it
will neutralize

we
will neutralize

you
will neutralize

they
will neutralize

Tương lại tiếp diễn

I
will be neutralizing

you
will be neutralizing

he/she/it
will be neutralizing

we
will be neutralizing

you
will be neutralizing

they
will be neutralizing

Tương lại hoàn thành

I
will have neutralized

you
will have neutralized

he/she/it
will have neutralized

we
will have neutralized

you
will have neutralized

they
will have neutralized

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been neutralizing

you
will have been neutralizing

he/she/it
will have been neutralizing

we
will have been neutralizing

you
will have been neutralizing

they
will have been neutralizing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.