Nestle

Chia đông từ “nestle” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ nestle. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to nestle

Quá khứ đơn
  • nestled

Quá khứ phân từ
  • nestled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
nestle

you
nestle

he/she/it
nestles

we
nestle

you
nestle

they
nestle

Thì hiện tại continuous

I
am nestling

you
are nestling

he/she/it
is nestling

we
are nestling

you
are nestling

they
are nestling

Quá khứ đơn

I
nestled

you
nestled

he/she/it
nestled

we
nestled

you
nestled

they
nestled

Quá khứ tiếp diễn

I
was nestling

you
were nestling

he/she/it
was nestling

we
were nestling

you
were nestling

they
were nestling

Hiện tại hoàn thành

I
have nestled

you
have nestled

he/she/it
has nestled

we
have nestled

you
have nestled

they
have nestled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been nestling

you
have been nestling

he/she/it
has been nestling

we
have been nestling

you
have been nestling

they
have been nestling

Quá khứ hoàn thành

I
had nestled

you
had nestled

he/she/it
had nestled

we
had nestled

you
had nestled

they
had nestled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been nestling

you
had been nestling

he/she/it
had been nestling

we
had been nestling

you
had been nestling

they
had been nestling

Tương lại đơn

I
will nestle

you
will nestle

he/she/it
will nestle

we
will nestle

you
will nestle

they
will nestle

Tương lại tiếp diễn

I
will be nestling

you
will be nestling

he/she/it
will be nestling

we
will be nestling

you
will be nestling

they
will be nestling

Tương lại hoàn thành

I
will have nestled

you
will have nestled

he/she/it
will have nestled

we
will have nestled

you
will have nestled

they
will have nestled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been nestling

you
will have been nestling

he/she/it
will have been nestling

we
will have been nestling

you
will have been nestling

they
will have been nestling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.