Negotiate

Chia đông từ “negotiate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ negotiate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to negotiate

Quá khứ đơn
  • negotiated

Quá khứ phân từ
  • negotiated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
negotiate

you
negotiate

he/she/it
negotiates

we
negotiate

you
negotiate

they
negotiate

Thì hiện tại continuous

I
am negotiating

you
are negotiating

he/she/it
is negotiating

we
are negotiating

you
are negotiating

they
are negotiating

Quá khứ đơn

I
negotiated

you
negotiated

he/she/it
negotiated

we
negotiated

you
negotiated

they
negotiated

Quá khứ tiếp diễn

I
was negotiating

you
were negotiating

he/she/it
was negotiating

we
were negotiating

you
were negotiating

they
were negotiating

Hiện tại hoàn thành

I
have negotiated

you
have negotiated

he/she/it
has negotiated

we
have negotiated

you
have negotiated

they
have negotiated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been negotiating

you
have been negotiating

he/she/it
has been negotiating

we
have been negotiating

you
have been negotiating

they
have been negotiating

Quá khứ hoàn thành

I
had negotiated

you
had negotiated

he/she/it
had negotiated

we
had negotiated

you
had negotiated

they
had negotiated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been negotiating

you
had been negotiating

he/she/it
had been negotiating

we
had been negotiating

you
had been negotiating

they
had been negotiating

Tương lại đơn

I
will negotiate

you
will negotiate

he/she/it
will negotiate

we
will negotiate

you
will negotiate

they
will negotiate

Tương lại tiếp diễn

I
will be negotiating

you
will be negotiating

he/she/it
will be negotiating

we
will be negotiating

you
will be negotiating

they
will be negotiating

Tương lại hoàn thành

I
will have negotiated

you
will have negotiated

he/she/it
will have negotiated

we
will have negotiated

you
will have negotiated

they
will have negotiated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been negotiating

you
will have been negotiating

he/she/it
will have been negotiating

we
will have been negotiating

you
will have been negotiating

they
will have been negotiating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.