Necessitate

Chia đông từ “necessitate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ necessitate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to necessitate

Quá khứ đơn
  • necessitated

Quá khứ phân từ
  • necessitated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
necessitate

you
necessitate

he/she/it
necessitates

we
necessitate

you
necessitate

they
necessitate

Thì hiện tại continuous

I
am necessitating

you
are necessitating

he/she/it
is necessitating

we
are necessitating

you
are necessitating

they
are necessitating

Quá khứ đơn

I
necessitated

you
necessitated

he/she/it
necessitated

we
necessitated

you
necessitated

they
necessitated

Quá khứ tiếp diễn

I
was necessitating

you
were necessitating

he/she/it
was necessitating

we
were necessitating

you
were necessitating

they
were necessitating

Hiện tại hoàn thành

I
have necessitated

you
have necessitated

he/she/it
has necessitated

we
have necessitated

you
have necessitated

they
have necessitated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been necessitating

you
have been necessitating

he/she/it
has been necessitating

we
have been necessitating

you
have been necessitating

they
have been necessitating

Quá khứ hoàn thành

I
had necessitated

you
had necessitated

he/she/it
had necessitated

we
had necessitated

you
had necessitated

they
had necessitated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been necessitating

you
had been necessitating

he/she/it
had been necessitating

we
had been necessitating

you
had been necessitating

they
had been necessitating

Tương lại đơn

I
will necessitate

you
will necessitate

he/she/it
will necessitate

we
will necessitate

you
will necessitate

they
will necessitate

Tương lại tiếp diễn

I
will be necessitating

you
will be necessitating

he/she/it
will be necessitating

we
will be necessitating

you
will be necessitating

they
will be necessitating

Tương lại hoàn thành

I
will have necessitated

you
will have necessitated

he/she/it
will have necessitated

we
will have necessitated

you
will have necessitated

they
will have necessitated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been necessitating

you
will have been necessitating

he/she/it
will have been necessitating

we
will have been necessitating

you
will have been necessitating

they
will have been necessitating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.