Near

Chia đông từ “near” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ near. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to near

Quá khứ đơn
  • neared

Quá khứ phân từ
  • neared

Trần thuật

Thì hiện tại

I
near

you
near

he/she/it
nears

we
near

you
near

they
near

Thì hiện tại continuous

I
am nearing

you
are nearing

he/she/it
is nearing

we
are nearing

you
are nearing

they
are nearing

Quá khứ đơn

I
neared

you
neared

he/she/it
neared

we
neared

you
neared

they
neared

Quá khứ tiếp diễn

I
was nearing

you
were nearing

he/she/it
was nearing

we
were nearing

you
were nearing

they
were nearing

Hiện tại hoàn thành

I
have neared

you
have neared

he/she/it
has neared

we
have neared

you
have neared

they
have neared

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been nearing

you
have been nearing

he/she/it
has been nearing

we
have been nearing

you
have been nearing

they
have been nearing

Quá khứ hoàn thành

I
had neared

you
had neared

he/she/it
had neared

we
had neared

you
had neared

they
had neared

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been nearing

you
had been nearing

he/she/it
had been nearing

we
had been nearing

you
had been nearing

they
had been nearing

Tương lại đơn

I
will near

you
will near

he/she/it
will near

we
will near

you
will near

they
will near

Tương lại tiếp diễn

I
will be nearing

you
will be nearing

he/she/it
will be nearing

we
will be nearing

you
will be nearing

they
will be nearing

Tương lại hoàn thành

I
will have neared

you
will have neared

he/she/it
will have neared

we
will have neared

you
will have neared

they
will have neared

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been nearing

you
will have been nearing

he/she/it
will have been nearing

we
will have been nearing

you
will have been nearing

they
will have been nearing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.