Mystify

Chia đông từ “mystify” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ mystify. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to mystify

Quá khứ đơn
  • mystified

Quá khứ phân từ
  • mystified

Trần thuật

Thì hiện tại

I
mystify

you
mystify

he/she/it
mystifies

we
mystify

you
mystify

they
mystify

Thì hiện tại continuous

I
am mystifying

you
are mystifying

he/she/it
is mystifying

we
are mystifying

you
are mystifying

they
are mystifying

Quá khứ đơn

I
mystified

you
mystified

he/she/it
mystified

we
mystified

you
mystified

they
mystified

Quá khứ tiếp diễn

I
was mystifying

you
were mystifying

he/she/it
was mystifying

we
were mystifying

you
were mystifying

they
were mystifying

Hiện tại hoàn thành

I
have mystified

you
have mystified

he/she/it
has mystified

we
have mystified

you
have mystified

they
have mystified

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been mystifying

you
have been mystifying

he/she/it
has been mystifying

we
have been mystifying

you
have been mystifying

they
have been mystifying

Quá khứ hoàn thành

I
had mystified

you
had mystified

he/she/it
had mystified

we
had mystified

you
had mystified

they
had mystified

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been mystifying

you
had been mystifying

he/she/it
had been mystifying

we
had been mystifying

you
had been mystifying

they
had been mystifying

Tương lại đơn

I
will mystify

you
will mystify

he/she/it
will mystify

we
will mystify

you
will mystify

they
will mystify

Tương lại tiếp diễn

I
will be mystifying

you
will be mystifying

he/she/it
will be mystifying

we
will be mystifying

you
will be mystifying

they
will be mystifying

Tương lại hoàn thành

I
will have mystified

you
will have mystified

he/she/it
will have mystified

we
will have mystified

you
will have mystified

they
will have mystified

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been mystifying

you
will have been mystifying

he/she/it
will have been mystifying

we
will have been mystifying

you
will have been mystifying

they
will have been mystifying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.