Muster

Chia đông từ “muster” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ muster. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to muster

Quá khứ đơn
  • mustered

Quá khứ phân từ
  • mustered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
muster

you
muster

he/she/it
musters

we
muster

you
muster

they
muster

Thì hiện tại continuous

I
am mustering

you
are mustering

he/she/it
is mustering

we
are mustering

you
are mustering

they
are mustering

Quá khứ đơn

I
mustered

you
mustered

he/she/it
mustered

we
mustered

you
mustered

they
mustered

Quá khứ tiếp diễn

I
was mustering

you
were mustering

he/she/it
was mustering

we
were mustering

you
were mustering

they
were mustering

Hiện tại hoàn thành

I
have mustered

you
have mustered

he/she/it
has mustered

we
have mustered

you
have mustered

they
have mustered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been mustering

you
have been mustering

he/she/it
has been mustering

we
have been mustering

you
have been mustering

they
have been mustering

Quá khứ hoàn thành

I
had mustered

you
had mustered

he/she/it
had mustered

we
had mustered

you
had mustered

they
had mustered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been mustering

you
had been mustering

he/she/it
had been mustering

we
had been mustering

you
had been mustering

they
had been mustering

Tương lại đơn

I
will muster

you
will muster

he/she/it
will muster

we
will muster

you
will muster

they
will muster

Tương lại tiếp diễn

I
will be mustering

you
will be mustering

he/she/it
will be mustering

we
will be mustering

you
will be mustering

they
will be mustering

Tương lại hoàn thành

I
will have mustered

you
will have mustered

he/she/it
will have mustered

we
will have mustered

you
will have mustered

they
will have mustered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been mustering

you
will have been mustering

he/she/it
will have been mustering

we
will have been mustering

you
will have been mustering

they
will have been mustering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.