Muse

Chia đông từ “muse” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ muse. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to muse

Quá khứ đơn
  • mused

Quá khứ phân từ
  • mused

Trần thuật

Thì hiện tại

I
muse

you
muse

he/she/it
muses

we
muse

you
muse

they
muse

Thì hiện tại continuous

I
am musing

you
are musing

he/she/it
is musing

we
are musing

you
are musing

they
are musing

Quá khứ đơn

I
mused

you
mused

he/she/it
mused

we
mused

you
mused

they
mused

Quá khứ tiếp diễn

I
was musing

you
were musing

he/she/it
was musing

we
were musing

you
were musing

they
were musing

Hiện tại hoàn thành

I
have mused

you
have mused

he/she/it
has mused

we
have mused

you
have mused

they
have mused

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been musing

you
have been musing

he/she/it
has been musing

we
have been musing

you
have been musing

they
have been musing

Quá khứ hoàn thành

I
had mused

you
had mused

he/she/it
had mused

we
had mused

you
had mused

they
had mused

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been musing

you
had been musing

he/she/it
had been musing

we
had been musing

you
had been musing

they
had been musing

Tương lại đơn

I
will muse

you
will muse

he/she/it
will muse

we
will muse

you
will muse

they
will muse

Tương lại tiếp diễn

I
will be musing

you
will be musing

he/she/it
will be musing

we
will be musing

you
will be musing

they
will be musing

Tương lại hoàn thành

I
will have mused

you
will have mused

he/she/it
will have mused

we
will have mused

you
will have mused

they
will have mused

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been musing

you
will have been musing

he/she/it
will have been musing

we
will have been musing

you
will have been musing

they
will have been musing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.