Murmur

Chia đông từ “murmur” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ murmur. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to murmur

Quá khứ đơn
  • murmured

Quá khứ phân từ
  • murmured

Trần thuật

Thì hiện tại

I
murmur

you
murmur

he/she/it
murmurs

we
murmur

you
murmur

they
murmur

Thì hiện tại continuous

I
am murmuring

you
are murmuring

he/she/it
is murmuring

we
are murmuring

you
are murmuring

they
are murmuring

Quá khứ đơn

I
murmured

you
murmured

he/she/it
murmured

we
murmured

you
murmured

they
murmured

Quá khứ tiếp diễn

I
was murmuring

you
were murmuring

he/she/it
was murmuring

we
were murmuring

you
were murmuring

they
were murmuring

Hiện tại hoàn thành

I
have murmured

you
have murmured

he/she/it
has murmured

we
have murmured

you
have murmured

they
have murmured

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been murmuring

you
have been murmuring

he/she/it
has been murmuring

we
have been murmuring

you
have been murmuring

they
have been murmuring

Quá khứ hoàn thành

I
had murmured

you
had murmured

he/she/it
had murmured

we
had murmured

you
had murmured

they
had murmured

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been murmuring

you
had been murmuring

he/she/it
had been murmuring

we
had been murmuring

you
had been murmuring

they
had been murmuring

Tương lại đơn

I
will murmur

you
will murmur

he/she/it
will murmur

we
will murmur

you
will murmur

they
will murmur

Tương lại tiếp diễn

I
will be murmuring

you
will be murmuring

he/she/it
will be murmuring

we
will be murmuring

you
will be murmuring

they
will be murmuring

Tương lại hoàn thành

I
will have murmured

you
will have murmured

he/she/it
will have murmured

we
will have murmured

you
will have murmured

they
will have murmured

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been murmuring

you
will have been murmuring

he/she/it
will have been murmuring

we
will have been murmuring

you
will have been murmuring

they
will have been murmuring

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.