Mumble

Chia đông từ “mumble” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ mumble. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to mumble

Quá khứ đơn
  • mumbled

Quá khứ phân từ
  • mumbled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
mumble

you
mumble

he/she/it
mumbles

we
mumble

you
mumble

they
mumble

Thì hiện tại continuous

I
am mumbling

you
are mumbling

he/she/it
is mumbling

we
are mumbling

you
are mumbling

they
are mumbling

Quá khứ đơn

I
mumbled

you
mumbled

he/she/it
mumbled

we
mumbled

you
mumbled

they
mumbled

Quá khứ tiếp diễn

I
was mumbling

you
were mumbling

he/she/it
was mumbling

we
were mumbling

you
were mumbling

they
were mumbling

Hiện tại hoàn thành

I
have mumbled

you
have mumbled

he/she/it
has mumbled

we
have mumbled

you
have mumbled

they
have mumbled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been mumbling

you
have been mumbling

he/she/it
has been mumbling

we
have been mumbling

you
have been mumbling

they
have been mumbling

Quá khứ hoàn thành

I
had mumbled

you
had mumbled

he/she/it
had mumbled

we
had mumbled

you
had mumbled

they
had mumbled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been mumbling

you
had been mumbling

he/she/it
had been mumbling

we
had been mumbling

you
had been mumbling

they
had been mumbling

Tương lại đơn

I
will mumble

you
will mumble

he/she/it
will mumble

we
will mumble

you
will mumble

they
will mumble

Tương lại tiếp diễn

I
will be mumbling

you
will be mumbling

he/she/it
will be mumbling

we
will be mumbling

you
will be mumbling

they
will be mumbling

Tương lại hoàn thành

I
will have mumbled

you
will have mumbled

he/she/it
will have mumbled

we
will have mumbled

you
will have mumbled

they
will have mumbled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been mumbling

you
will have been mumbling

he/she/it
will have been mumbling

we
will have been mumbling

you
will have been mumbling

they
will have been mumbling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.