Multiply

Chia đông từ “multiply” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ multiply. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to multiply

Quá khứ đơn
  • multiplied

Quá khứ phân từ
  • multiplied

Trần thuật

Thì hiện tại

I
multiply

you
multiply

he/she/it
multiplies

we
multiply

you
multiply

they
multiply

Thì hiện tại continuous

I
am multiplying

you
are multiplying

he/she/it
is multiplying

we
are multiplying

you
are multiplying

they
are multiplying

Quá khứ đơn

I
multiplied

you
multiplied

he/she/it
multiplied

we
multiplied

you
multiplied

they
multiplied

Quá khứ tiếp diễn

I
was multiplying

you
were multiplying

he/she/it
was multiplying

we
were multiplying

you
were multiplying

they
were multiplying

Hiện tại hoàn thành

I
have multiplied

you
have multiplied

he/she/it
has multiplied

we
have multiplied

you
have multiplied

they
have multiplied

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been multiplying

you
have been multiplying

he/she/it
has been multiplying

we
have been multiplying

you
have been multiplying

they
have been multiplying

Quá khứ hoàn thành

I
had multiplied

you
had multiplied

he/she/it
had multiplied

we
had multiplied

you
had multiplied

they
had multiplied

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been multiplying

you
had been multiplying

he/she/it
had been multiplying

we
had been multiplying

you
had been multiplying

they
had been multiplying

Tương lại đơn

I
will multiply

you
will multiply

he/she/it
will multiply

we
will multiply

you
will multiply

they
will multiply

Tương lại tiếp diễn

I
will be multiplying

you
will be multiplying

he/she/it
will be multiplying

we
will be multiplying

you
will be multiplying

they
will be multiplying

Tương lại hoàn thành

I
will have multiplied

you
will have multiplied

he/she/it
will have multiplied

we
will have multiplied

you
will have multiplied

they
will have multiplied

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been multiplying

you
will have been multiplying

he/she/it
will have been multiplying

we
will have been multiplying

you
will have been multiplying

they
will have been multiplying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.