Mourn

Chia đông từ “mourn” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ mourn. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to mourn

Quá khứ đơn
  • mourned

Quá khứ phân từ
  • mourned

Trần thuật

Thì hiện tại

I
mourn

you
mourn

he/she/it
mourns

we
mourn

you
mourn

they
mourn

Thì hiện tại continuous

I
am mourning

you
are mourning

he/she/it
is mourning

we
are mourning

you
are mourning

they
are mourning

Quá khứ đơn

I
mourned

you
mourned

he/she/it
mourned

we
mourned

you
mourned

they
mourned

Quá khứ tiếp diễn

I
was mourning

you
were mourning

he/she/it
was mourning

we
were mourning

you
were mourning

they
were mourning

Hiện tại hoàn thành

I
have mourned

you
have mourned

he/she/it
has mourned

we
have mourned

you
have mourned

they
have mourned

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been mourning

you
have been mourning

he/she/it
has been mourning

we
have been mourning

you
have been mourning

they
have been mourning

Quá khứ hoàn thành

I
had mourned

you
had mourned

he/she/it
had mourned

we
had mourned

you
had mourned

they
had mourned

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been mourning

you
had been mourning

he/she/it
had been mourning

we
had been mourning

you
had been mourning

they
had been mourning

Tương lại đơn

I
will mourn

you
will mourn

he/she/it
will mourn

we
will mourn

you
will mourn

they
will mourn

Tương lại tiếp diễn

I
will be mourning

you
will be mourning

he/she/it
will be mourning

we
will be mourning

you
will be mourning

they
will be mourning

Tương lại hoàn thành

I
will have mourned

you
will have mourned

he/she/it
will have mourned

we
will have mourned

you
will have mourned

they
will have mourned

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been mourning

you
will have been mourning

he/she/it
will have been mourning

we
will have been mourning

you
will have been mourning

they
will have been mourning

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.