Mold

Chia đông từ “mold” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ mold. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to mold

Quá khứ đơn
  • molded

Quá khứ phân từ
  • molded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
mold

you
mold

he/she/it
molds

we
mold

you
mold

they
mold

Thì hiện tại continuous

I
am molding

you
are molding

he/she/it
is molding

we
are molding

you
are molding

they
are molding

Quá khứ đơn

I
molded

you
molded

he/she/it
molded

we
molded

you
molded

they
molded

Quá khứ tiếp diễn

I
was molding

you
were molding

he/she/it
was molding

we
were molding

you
were molding

they
were molding

Hiện tại hoàn thành

I
have molded

you
have molded

he/she/it
has molded

we
have molded

you
have molded

they
have molded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been molding

you
have been molding

he/she/it
has been molding

we
have been molding

you
have been molding

they
have been molding

Quá khứ hoàn thành

I
had molded

you
had molded

he/she/it
had molded

we
had molded

you
had molded

they
had molded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been molding

you
had been molding

he/she/it
had been molding

we
had been molding

you
had been molding

they
had been molding

Tương lại đơn

I
will mold

you
will mold

he/she/it
will mold

we
will mold

you
will mold

they
will mold

Tương lại tiếp diễn

I
will be molding

you
will be molding

he/she/it
will be molding

we
will be molding

you
will be molding

they
will be molding

Tương lại hoàn thành

I
will have molded

you
will have molded

he/she/it
will have molded

we
will have molded

you
will have molded

they
will have molded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been molding

you
will have been molding

he/she/it
will have been molding

we
will have been molding

you
will have been molding

they
will have been molding

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.