Misinterpret

Chia đông từ “misinterpret” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ misinterpret. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to misinterpret

Quá khứ đơn
  • misinterpreted

Quá khứ phân từ
  • misinterpreted

Trần thuật

Thì hiện tại

I
misinterpret

you
misinterpret

he/she/it
misinterprets

we
misinterpret

you
misinterpret

they
misinterpret

Thì hiện tại continuous

I
am misinterpreting

you
are misinterpreting

he/she/it
is misinterpreting

we
are misinterpreting

you
are misinterpreting

they
are misinterpreting

Quá khứ đơn

I
misinterpreted

you
misinterpreted

he/she/it
misinterpreted

we
misinterpreted

you
misinterpreted

they
misinterpreted

Quá khứ tiếp diễn

I
was misinterpreting

you
were misinterpreting

he/she/it
was misinterpreting

we
were misinterpreting

you
were misinterpreting

they
were misinterpreting

Hiện tại hoàn thành

I
have misinterpreted

you
have misinterpreted

he/she/it
has misinterpreted

we
have misinterpreted

you
have misinterpreted

they
have misinterpreted

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been misinterpreting

you
have been misinterpreting

he/she/it
has been misinterpreting

we
have been misinterpreting

you
have been misinterpreting

they
have been misinterpreting

Quá khứ hoàn thành

I
had misinterpreted

you
had misinterpreted

he/she/it
had misinterpreted

we
had misinterpreted

you
had misinterpreted

they
had misinterpreted

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been misinterpreting

you
had been misinterpreting

he/she/it
had been misinterpreting

we
had been misinterpreting

you
had been misinterpreting

they
had been misinterpreting

Tương lại đơn

I
will misinterpret

you
will misinterpret

he/she/it
will misinterpret

we
will misinterpret

you
will misinterpret

they
will misinterpret

Tương lại tiếp diễn

I
will be misinterpreting

you
will be misinterpreting

he/she/it
will be misinterpreting

we
will be misinterpreting

you
will be misinterpreting

they
will be misinterpreting

Tương lại hoàn thành

I
will have misinterpreted

you
will have misinterpreted

he/she/it
will have misinterpreted

we
will have misinterpreted

you
will have misinterpreted

they
will have misinterpreted

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been misinterpreting

you
will have been misinterpreting

he/she/it
will have been misinterpreting

we
will have been misinterpreting

you
will have been misinterpreting

they
will have been misinterpreting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.