Milk

Chia đông từ “milk” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ milk. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to milk

Quá khứ đơn
  • milked

Quá khứ phân từ
  • milked

Trần thuật

Thì hiện tại

I
milk

you
milk

he/she/it
milks

we
milk

you
milk

they
milk

Thì hiện tại continuous

I
am milking

you
are milking

he/she/it
is milking

we
are milking

you
are milking

they
are milking

Quá khứ đơn

I
milked

you
milked

he/she/it
milked

we
milked

you
milked

they
milked

Quá khứ tiếp diễn

I
was milking

you
were milking

he/she/it
was milking

we
were milking

you
were milking

they
were milking

Hiện tại hoàn thành

I
have milked

you
have milked

he/she/it
has milked

we
have milked

you
have milked

they
have milked

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been milking

you
have been milking

he/she/it
has been milking

we
have been milking

you
have been milking

they
have been milking

Quá khứ hoàn thành

I
had milked

you
had milked

he/she/it
had milked

we
had milked

you
had milked

they
had milked

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been milking

you
had been milking

he/she/it
had been milking

we
had been milking

you
had been milking

they
had been milking

Tương lại đơn

I
will milk

you
will milk

he/she/it
will milk

we
will milk

you
will milk

they
will milk

Tương lại tiếp diễn

I
will be milking

you
will be milking

he/she/it
will be milking

we
will be milking

you
will be milking

they
will be milking

Tương lại hoàn thành

I
will have milked

you
will have milked

he/she/it
will have milked

we
will have milked

you
will have milked

they
will have milked

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been milking

you
will have been milking

he/she/it
will have been milking

we
will have been milking

you
will have been milking

they
will have been milking

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.