Mess

Chia đông từ “mess” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ mess. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to mess

Quá khứ đơn
  • messed

Quá khứ phân từ
  • messed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
mess

you
mess

he/she/it
messes

we
mess

you
mess

they
mess

Thì hiện tại continuous

I
am messing

you
are messing

he/she/it
is messing

we
are messing

you
are messing

they
are messing

Quá khứ đơn

I
messed

you
messed

he/she/it
messed

we
messed

you
messed

they
messed

Quá khứ tiếp diễn

I
was messing

you
were messing

he/she/it
was messing

we
were messing

you
were messing

they
were messing

Hiện tại hoàn thành

I
have messed

you
have messed

he/she/it
has messed

we
have messed

you
have messed

they
have messed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been messing

you
have been messing

he/she/it
has been messing

we
have been messing

you
have been messing

they
have been messing

Quá khứ hoàn thành

I
had messed

you
had messed

he/she/it
had messed

we
had messed

you
had messed

they
had messed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been messing

you
had been messing

he/she/it
had been messing

we
had been messing

you
had been messing

they
had been messing

Tương lại đơn

I
will mess

you
will mess

he/she/it
will mess

we
will mess

you
will mess

they
will mess

Tương lại tiếp diễn

I
will be messing

you
will be messing

he/she/it
will be messing

we
will be messing

you
will be messing

they
will be messing

Tương lại hoàn thành

I
will have messed

you
will have messed

he/she/it
will have messed

we
will have messed

you
will have messed

they
will have messed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been messing

you
will have been messing

he/she/it
will have been messing

we
will have been messing

you
will have been messing

they
will have been messing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.