Merit

Chia đông từ “merit” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ merit. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to merit

Quá khứ đơn
  • merited

Quá khứ phân từ
  • merited

Trần thuật

Thì hiện tại

I
merit

you
merit

he/she/it
merits

we
merit

you
merit

they
merit

Thì hiện tại continuous

I
am meriting

you
are meriting

he/she/it
is meriting

we
are meriting

you
are meriting

they
are meriting

Quá khứ đơn

I
merited

you
merited

he/she/it
merited

we
merited

you
merited

they
merited

Quá khứ tiếp diễn

I
was meriting

you
were meriting

he/she/it
was meriting

we
were meriting

you
were meriting

they
were meriting

Hiện tại hoàn thành

I
have merited

you
have merited

he/she/it
has merited

we
have merited

you
have merited

they
have merited

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been meriting

you
have been meriting

he/she/it
has been meriting

we
have been meriting

you
have been meriting

they
have been meriting

Quá khứ hoàn thành

I
had merited

you
had merited

he/she/it
had merited

we
had merited

you
had merited

they
had merited

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been meriting

you
had been meriting

he/she/it
had been meriting

we
had been meriting

you
had been meriting

they
had been meriting

Tương lại đơn

I
will merit

you
will merit

he/she/it
will merit

we
will merit

you
will merit

they
will merit

Tương lại tiếp diễn

I
will be meriting

you
will be meriting

he/she/it
will be meriting

we
will be meriting

you
will be meriting

they
will be meriting

Tương lại hoàn thành

I
will have merited

you
will have merited

he/she/it
will have merited

we
will have merited

you
will have merited

they
will have merited

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been meriting

you
will have been meriting

he/she/it
will have been meriting

we
will have been meriting

you
will have been meriting

they
will have been meriting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.