Merge

Chia đông từ “merge” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ merge. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to merge

Quá khứ đơn
  • merged

Quá khứ phân từ
  • merged

Trần thuật

Thì hiện tại

I
merge

you
merge

he/she/it
merges

we
merge

you
merge

they
merge

Thì hiện tại continuous

I
am merging

you
are merging

he/she/it
is merging

we
are merging

you
are merging

they
are merging

Quá khứ đơn

I
merged

you
merged

he/she/it
merged

we
merged

you
merged

they
merged

Quá khứ tiếp diễn

I
was merging

you
were merging

he/she/it
was merging

we
were merging

you
were merging

they
were merging

Hiện tại hoàn thành

I
have merged

you
have merged

he/she/it
has merged

we
have merged

you
have merged

they
have merged

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been merging

you
have been merging

he/she/it
has been merging

we
have been merging

you
have been merging

they
have been merging

Quá khứ hoàn thành

I
had merged

you
had merged

he/she/it
had merged

we
had merged

you
had merged

they
had merged

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been merging

you
had been merging

he/she/it
had been merging

we
had been merging

you
had been merging

they
had been merging

Tương lại đơn

I
will merge

you
will merge

he/she/it
will merge

we
will merge

you
will merge

they
will merge

Tương lại tiếp diễn

I
will be merging

you
will be merging

he/she/it
will be merging

we
will be merging

you
will be merging

they
will be merging

Tương lại hoàn thành

I
will have merged

you
will have merged

he/she/it
will have merged

we
will have merged

you
will have merged

they
will have merged

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been merging

you
will have been merging

he/she/it
will have been merging

we
will have been merging

you
will have been merging

they
will have been merging

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.