Mellow

Chia đông từ “mellow” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ mellow. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to mellow

Quá khứ đơn
  • mellowed

Quá khứ phân từ
  • mellowed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
mellow

you
mellow

he/she/it
mellows

we
mellow

you
mellow

they
mellow

Thì hiện tại continuous

I
am mellowing

you
are mellowing

he/she/it
is mellowing

we
are mellowing

you
are mellowing

they
are mellowing

Quá khứ đơn

I
mellowed

you
mellowed

he/she/it
mellowed

we
mellowed

you
mellowed

they
mellowed

Quá khứ tiếp diễn

I
was mellowing

you
were mellowing

he/she/it
was mellowing

we
were mellowing

you
were mellowing

they
were mellowing

Hiện tại hoàn thành

I
have mellowed

you
have mellowed

he/she/it
has mellowed

we
have mellowed

you
have mellowed

they
have mellowed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been mellowing

you
have been mellowing

he/she/it
has been mellowing

we
have been mellowing

you
have been mellowing

they
have been mellowing

Quá khứ hoàn thành

I
had mellowed

you
had mellowed

he/she/it
had mellowed

we
had mellowed

you
had mellowed

they
had mellowed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been mellowing

you
had been mellowing

he/she/it
had been mellowing

we
had been mellowing

you
had been mellowing

they
had been mellowing

Tương lại đơn

I
will mellow

you
will mellow

he/she/it
will mellow

we
will mellow

you
will mellow

they
will mellow

Tương lại tiếp diễn

I
will be mellowing

you
will be mellowing

he/she/it
will be mellowing

we
will be mellowing

you
will be mellowing

they
will be mellowing

Tương lại hoàn thành

I
will have mellowed

you
will have mellowed

he/she/it
will have mellowed

we
will have mellowed

you
will have mellowed

they
will have mellowed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been mellowing

you
will have been mellowing

he/she/it
will have been mellowing

we
will have been mellowing

you
will have been mellowing

they
will have been mellowing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.