Meet

Chia đông từ “meet” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ meet. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to meet

Quá khứ đơn
  • met

Quá khứ phân từ
  • met

Trần thuật

Thì hiện tại

I
meet

you
meet

he/she/it
meets

we
meet

you
meet

they
meet

Thì hiện tại continuous

I
am meeting

you
are meeting

he/she/it
is meeting

we
are meeting

you
are meeting

they
are meeting

Quá khứ đơn

I
met

you
met

he/she/it
met

we
met

you
met

they
met

Quá khứ tiếp diễn

I
was meeting

you
were meeting

he/she/it
was meeting

we
were meeting

you
were meeting

they
were meeting

Hiện tại hoàn thành

I
have met

you
have met

he/she/it
has met

we
have met

you
have met

they
have met

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been meeting

you
have been meeting

he/she/it
has been meeting

we
have been meeting

you
have been meeting

they
have been meeting

Quá khứ hoàn thành

I
had met

you
had met

he/she/it
had met

we
had met

you
had met

they
had met

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been meeting

you
had been meeting

he/she/it
had been meeting

we
had been meeting

you
had been meeting

they
had been meeting

Tương lại đơn

I
will meet

you
will meet

he/she/it
will meet

we
will meet

you
will meet

they
will meet

Tương lại tiếp diễn

I
will be meeting

you
will be meeting

he/she/it
will be meeting

we
will be meeting

you
will be meeting

they
will be meeting

Tương lại hoàn thành

I
will have met

you
will have met

he/she/it
will have met

we
will have met

you
will have met

they
will have met

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been meeting

you
will have been meeting

he/she/it
will have been meeting

we
will have been meeting

you
will have been meeting

they
will have been meeting

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.