Meddle

Chia đông từ “meddle” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ meddle. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to meddle

Quá khứ đơn
  • meddled

Quá khứ phân từ
  • meddled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
meddle

you
meddle

he/she/it
meddles

we
meddle

you
meddle

they
meddle

Thì hiện tại continuous

I
am meddling

you
are meddling

he/she/it
is meddling

we
are meddling

you
are meddling

they
are meddling

Quá khứ đơn

I
meddled

you
meddled

he/she/it
meddled

we
meddled

you
meddled

they
meddled

Quá khứ tiếp diễn

I
was meddling

you
were meddling

he/she/it
was meddling

we
were meddling

you
were meddling

they
were meddling

Hiện tại hoàn thành

I
have meddled

you
have meddled

he/she/it
has meddled

we
have meddled

you
have meddled

they
have meddled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been meddling

you
have been meddling

he/she/it
has been meddling

we
have been meddling

you
have been meddling

they
have been meddling

Quá khứ hoàn thành

I
had meddled

you
had meddled

he/she/it
had meddled

we
had meddled

you
had meddled

they
had meddled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been meddling

you
had been meddling

he/she/it
had been meddling

we
had been meddling

you
had been meddling

they
had been meddling

Tương lại đơn

I
will meddle

you
will meddle

he/she/it
will meddle

we
will meddle

you
will meddle

they
will meddle

Tương lại tiếp diễn

I
will be meddling

you
will be meddling

he/she/it
will be meddling

we
will be meddling

you
will be meddling

they
will be meddling

Tương lại hoàn thành

I
will have meddled

you
will have meddled

he/she/it
will have meddled

we
will have meddled

you
will have meddled

they
will have meddled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been meddling

you
will have been meddling

he/she/it
will have been meddling

we
will have been meddling

you
will have been meddling

they
will have been meddling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.