Measure

Chia đông từ “measure” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ measure. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to measure

Quá khứ đơn
  • measured

Quá khứ phân từ
  • measured

Trần thuật

Thì hiện tại

I
measure

you
measure

he/she/it
measures

we
measure

you
measure

they
measure

Thì hiện tại continuous

I
am measuring

you
are measuring

he/she/it
is measuring

we
are measuring

you
are measuring

they
are measuring

Quá khứ đơn

I
measured

you
measured

he/she/it
measured

we
measured

you
measured

they
measured

Quá khứ tiếp diễn

I
was measuring

you
were measuring

he/she/it
was measuring

we
were measuring

you
were measuring

they
were measuring

Hiện tại hoàn thành

I
have measured

you
have measured

he/she/it
has measured

we
have measured

you
have measured

they
have measured

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been measuring

you
have been measuring

he/she/it
has been measuring

we
have been measuring

you
have been measuring

they
have been measuring

Quá khứ hoàn thành

I
had measured

you
had measured

he/she/it
had measured

we
had measured

you
had measured

they
had measured

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been measuring

you
had been measuring

he/she/it
had been measuring

we
had been measuring

you
had been measuring

they
had been measuring

Tương lại đơn

I
will measure

you
will measure

he/she/it
will measure

we
will measure

you
will measure

they
will measure

Tương lại tiếp diễn

I
will be measuring

you
will be measuring

he/she/it
will be measuring

we
will be measuring

you
will be measuring

they
will be measuring

Tương lại hoàn thành

I
will have measured

you
will have measured

he/she/it
will have measured

we
will have measured

you
will have measured

they
will have measured

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been measuring

you
will have been measuring

he/she/it
will have been measuring

we
will have been measuring

you
will have been measuring

they
will have been measuring

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.