Mature

Chia đông từ “mature” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ mature. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to mature

Quá khứ đơn
  • matured

Quá khứ phân từ
  • matured

Trần thuật

Thì hiện tại

I
mature

you
mature

he/she/it
matures

we
mature

you
mature

they
mature

Thì hiện tại continuous

I
am maturing

you
are maturing

he/she/it
is maturing

we
are maturing

you
are maturing

they
are maturing

Quá khứ đơn

I
matured

you
matured

he/she/it
matured

we
matured

you
matured

they
matured

Quá khứ tiếp diễn

I
was maturing

you
were maturing

he/she/it
was maturing

we
were maturing

you
were maturing

they
were maturing

Hiện tại hoàn thành

I
have matured

you
have matured

he/she/it
has matured

we
have matured

you
have matured

they
have matured

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been maturing

you
have been maturing

he/she/it
has been maturing

we
have been maturing

you
have been maturing

they
have been maturing

Quá khứ hoàn thành

I
had matured

you
had matured

he/she/it
had matured

we
had matured

you
had matured

they
had matured

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been maturing

you
had been maturing

he/she/it
had been maturing

we
had been maturing

you
had been maturing

they
had been maturing

Tương lại đơn

I
will mature

you
will mature

he/she/it
will mature

we
will mature

you
will mature

they
will mature

Tương lại tiếp diễn

I
will be maturing

you
will be maturing

he/she/it
will be maturing

we
will be maturing

you
will be maturing

they
will be maturing

Tương lại hoàn thành

I
will have matured

you
will have matured

he/she/it
will have matured

we
will have matured

you
will have matured

they
will have matured

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been maturing

you
will have been maturing

he/she/it
will have been maturing

we
will have been maturing

you
will have been maturing

they
will have been maturing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.