Marvel

Chia đông từ “marvel” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ marvel. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to marvel

Quá khứ đơn
  • marveled; marvelled

Quá khứ phân từ
  • marveled; marvelled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
marvel

you
marvel

he/she/it
marvels

we
marvel

you
marvel

they
marvel

Thì hiện tại continuous

I
am marveling; marvelling

you
are marveling; marvelling

he/she/it
is marveling; marvelling

we
are marveling; marvelling

you
are marveling; marvelling

they
are marveling; marvelling

Quá khứ đơn

I
marveled; marvelled

you
marveled; marvelled

he/she/it
marveled; marvelled

we
marveled; marvelled

you
marveled; marvelled

they
marveled; marvelled

Quá khứ tiếp diễn

I
was marveling; marvelling

you
were marveling; marvelling

he/she/it
was marveling; marvelling

we
were marveling; marvelling

you
were marveling; marvelling

they
were marveling; marvelling

Hiện tại hoàn thành

I
have marveled; marvelled

you
have marveled; marvelled

he/she/it
has marveled; marvelled

we
have marveled; marvelled

you
have marveled; marvelled

they
have marveled; marvelled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been marveling; marvelling

you
have been marveling; marvelling

he/she/it
has been marveling; marvelling

we
have been marveling; marvelling

you
have been marveling; marvelling

they
have been marveling; marvelling

Quá khứ hoàn thành

I
had marveled; marvelled

you
had marveled; marvelled

he/she/it
had marveled; marvelled

we
had marveled; marvelled

you
had marveled; marvelled

they
had marveled; marvelled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been marveling; marvelling

you
had been marveling; marvelling

he/she/it
had been marveling; marvelling

we
had been marveling; marvelling

you
had been marveling; marvelling

they
had been marveling; marvelling

Tương lại đơn

I
will marvel

you
will marvel

he/she/it
will marvel

we
will marvel

you
will marvel

they
will marvel

Tương lại tiếp diễn

I
will be marveling; marvelling

you
will be marveling; marvelling

he/she/it
will be marveling; marvelling

we
will be marveling; marvelling

you
will be marveling; marvelling

they
will be marveling; marvelling

Tương lại hoàn thành

I
will have marveled; marvelled

you
will have marveled; marvelled

he/she/it
will have marveled; marvelled

we
will have marveled; marvelled

you
will have marveled; marvelled

they
will have marveled; marvelled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been marveling; marvelling

you
will have been marveling; marvelling

he/she/it
will have been marveling; marvelling

we
will have been marveling; marvelling

you
will have been marveling; marvelling

they
will have been marveling; marvelling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.