Marry

Chia đông từ “marry” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ marry. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to marry

Quá khứ đơn
  • married

Quá khứ phân từ
  • married

Trần thuật

Thì hiện tại

I
marry

you
marry

he/she/it
marries

we
marry

you
marry

they
marry

Thì hiện tại continuous

I
am marrying

you
are marrying

he/she/it
is marrying

we
are marrying

you
are marrying

they
are marrying

Quá khứ đơn

I
married

you
married

he/she/it
married

we
married

you
married

they
married

Quá khứ tiếp diễn

I
was marrying

you
were marrying

he/she/it
was marrying

we
were marrying

you
were marrying

they
were marrying

Hiện tại hoàn thành

I
have married

you
have married

he/she/it
has married

we
have married

you
have married

they
have married

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been marrying

you
have been marrying

he/she/it
has been marrying

we
have been marrying

you
have been marrying

they
have been marrying

Quá khứ hoàn thành

I
had married

you
had married

he/she/it
had married

we
had married

you
had married

they
had married

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been marrying

you
had been marrying

he/she/it
had been marrying

we
had been marrying

you
had been marrying

they
had been marrying

Tương lại đơn

I
will marry

you
will marry

he/she/it
will marry

we
will marry

you
will marry

they
will marry

Tương lại tiếp diễn

I
will be marrying

you
will be marrying

he/she/it
will be marrying

we
will be marrying

you
will be marrying

they
will be marrying

Tương lại hoàn thành

I
will have married

you
will have married

he/she/it
will have married

we
will have married

you
will have married

they
will have married

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been marrying

you
will have been marrying

he/she/it
will have been marrying

we
will have been marrying

you
will have been marrying

they
will have been marrying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.