Mark

Chia đông từ “mark” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ mark. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to mark

Quá khứ đơn
  • marked

Quá khứ phân từ
  • marked

Trần thuật

Thì hiện tại

I
mark

you
mark

he/she/it
marks

we
mark

you
mark

they
mark

Thì hiện tại continuous

I
am marking

you
are marking

he/she/it
is marking

we
are marking

you
are marking

they
are marking

Quá khứ đơn

I
marked

you
marked

he/she/it
marked

we
marked

you
marked

they
marked

Quá khứ tiếp diễn

I
was marking

you
were marking

he/she/it
was marking

we
were marking

you
were marking

they
were marking

Hiện tại hoàn thành

I
have marked

you
have marked

he/she/it
has marked

we
have marked

you
have marked

they
have marked

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been marking

you
have been marking

he/she/it
has been marking

we
have been marking

you
have been marking

they
have been marking

Quá khứ hoàn thành

I
had marked

you
had marked

he/she/it
had marked

we
had marked

you
had marked

they
had marked

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been marking

you
had been marking

he/she/it
had been marking

we
had been marking

you
had been marking

they
had been marking

Tương lại đơn

I
will mark

you
will mark

he/she/it
will mark

we
will mark

you
will mark

they
will mark

Tương lại tiếp diễn

I
will be marking

you
will be marking

he/she/it
will be marking

we
will be marking

you
will be marking

they
will be marking

Tương lại hoàn thành

I
will have marked

you
will have marked

he/she/it
will have marked

we
will have marked

you
will have marked

they
will have marked

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been marking

you
will have been marking

he/she/it
will have been marking

we
will have been marking

you
will have been marking

they
will have been marking

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.