Manufacture

Chia đông từ “manufacture” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ manufacture. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to manufacture

Quá khứ đơn
  • manufactured

Quá khứ phân từ
  • manufactured

Trần thuật

Thì hiện tại

I
manufacture

you
manufacture

he/she/it
manufactures

we
manufacture

you
manufacture

they
manufacture

Thì hiện tại continuous

I
am manufacturing

you
are manufacturing

he/she/it
is manufacturing

we
are manufacturing

you
are manufacturing

they
are manufacturing

Quá khứ đơn

I
manufactured

you
manufactured

he/she/it
manufactured

we
manufactured

you
manufactured

they
manufactured

Quá khứ tiếp diễn

I
was manufacturing

you
were manufacturing

he/she/it
was manufacturing

we
were manufacturing

you
were manufacturing

they
were manufacturing

Hiện tại hoàn thành

I
have manufactured

you
have manufactured

he/she/it
has manufactured

we
have manufactured

you
have manufactured

they
have manufactured

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been manufacturing

you
have been manufacturing

he/she/it
has been manufacturing

we
have been manufacturing

you
have been manufacturing

they
have been manufacturing

Quá khứ hoàn thành

I
had manufactured

you
had manufactured

he/she/it
had manufactured

we
had manufactured

you
had manufactured

they
had manufactured

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been manufacturing

you
had been manufacturing

he/she/it
had been manufacturing

we
had been manufacturing

you
had been manufacturing

they
had been manufacturing

Tương lại đơn

I
will manufacture

you
will manufacture

he/she/it
will manufacture

we
will manufacture

you
will manufacture

they
will manufacture

Tương lại tiếp diễn

I
will be manufacturing

you
will be manufacturing

he/she/it
will be manufacturing

we
will be manufacturing

you
will be manufacturing

they
will be manufacturing

Tương lại hoàn thành

I
will have manufactured

you
will have manufactured

he/she/it
will have manufactured

we
will have manufactured

you
will have manufactured

they
will have manufactured

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been manufacturing

you
will have been manufacturing

he/she/it
will have been manufacturing

we
will have been manufacturing

you
will have been manufacturing

they
will have been manufacturing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.