Manipulate

Chia đông từ “manipulate” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ manipulate. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to manipulate

Quá khứ đơn
  • manipulated

Quá khứ phân từ
  • manipulated

Trần thuật

Thì hiện tại

I
manipulate

you
manipulate

he/she/it
manipulates

we
manipulate

you
manipulate

they
manipulate

Thì hiện tại continuous

I
am manipulating

you
are manipulating

he/she/it
is manipulating

we
are manipulating

you
are manipulating

they
are manipulating

Quá khứ đơn

I
manipulated

you
manipulated

he/she/it
manipulated

we
manipulated

you
manipulated

they
manipulated

Quá khứ tiếp diễn

I
was manipulating

you
were manipulating

he/she/it
was manipulating

we
were manipulating

you
were manipulating

they
were manipulating

Hiện tại hoàn thành

I
have manipulated

you
have manipulated

he/she/it
has manipulated

we
have manipulated

you
have manipulated

they
have manipulated

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been manipulating

you
have been manipulating

he/she/it
has been manipulating

we
have been manipulating

you
have been manipulating

they
have been manipulating

Quá khứ hoàn thành

I
had manipulated

you
had manipulated

he/she/it
had manipulated

we
had manipulated

you
had manipulated

they
had manipulated

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been manipulating

you
had been manipulating

he/she/it
had been manipulating

we
had been manipulating

you
had been manipulating

they
had been manipulating

Tương lại đơn

I
will manipulate

you
will manipulate

he/she/it
will manipulate

we
will manipulate

you
will manipulate

they
will manipulate

Tương lại tiếp diễn

I
will be manipulating

you
will be manipulating

he/she/it
will be manipulating

we
will be manipulating

you
will be manipulating

they
will be manipulating

Tương lại hoàn thành

I
will have manipulated

you
will have manipulated

he/she/it
will have manipulated

we
will have manipulated

you
will have manipulated

they
will have manipulated

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been manipulating

you
will have been manipulating

he/she/it
will have been manipulating

we
will have been manipulating

you
will have been manipulating

they
will have been manipulating

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.