Mangle

Chia đông từ “mangle” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ mangle. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to mangle

Quá khứ đơn
  • mangled

Quá khứ phân từ
  • mangled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
mangle

you
mangle

he/she/it
mangles

we
mangle

you
mangle

they
mangle

Thì hiện tại continuous

I
am mangling

you
are mangling

he/she/it
is mangling

we
are mangling

you
are mangling

they
are mangling

Quá khứ đơn

I
mangled

you
mangled

he/she/it
mangled

we
mangled

you
mangled

they
mangled

Quá khứ tiếp diễn

I
was mangling

you
were mangling

he/she/it
was mangling

we
were mangling

you
were mangling

they
were mangling

Hiện tại hoàn thành

I
have mangled

you
have mangled

he/she/it
has mangled

we
have mangled

you
have mangled

they
have mangled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been mangling

you
have been mangling

he/she/it
has been mangling

we
have been mangling

you
have been mangling

they
have been mangling

Quá khứ hoàn thành

I
had mangled

you
had mangled

he/she/it
had mangled

we
had mangled

you
had mangled

they
had mangled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been mangling

you
had been mangling

he/she/it
had been mangling

we
had been mangling

you
had been mangling

they
had been mangling

Tương lại đơn

I
will mangle

you
will mangle

he/she/it
will mangle

we
will mangle

you
will mangle

they
will mangle

Tương lại tiếp diễn

I
will be mangling

you
will be mangling

he/she/it
will be mangling

we
will be mangling

you
will be mangling

they
will be mangling

Tương lại hoàn thành

I
will have mangled

you
will have mangled

he/she/it
will have mangled

we
will have mangled

you
will have mangled

they
will have mangled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been mangling

you
will have been mangling

he/she/it
will have been mangling

we
will have been mangling

you
will have been mangling

they
will have been mangling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.