Maintain

Chia đông từ “maintain” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ maintain. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to maintain

Quá khứ đơn
  • maintained

Quá khứ phân từ
  • maintained

Trần thuật

Thì hiện tại

I
maintain

you
maintain

he/she/it
maintains

we
maintain

you
maintain

they
maintain

Thì hiện tại continuous

I
am maintaining

you
are maintaining

he/she/it
is maintaining

we
are maintaining

you
are maintaining

they
are maintaining

Quá khứ đơn

I
maintained

you
maintained

he/she/it
maintained

we
maintained

you
maintained

they
maintained

Quá khứ tiếp diễn

I
was maintaining

you
were maintaining

he/she/it
was maintaining

we
were maintaining

you
were maintaining

they
were maintaining

Hiện tại hoàn thành

I
have maintained

you
have maintained

he/she/it
has maintained

we
have maintained

you
have maintained

they
have maintained

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been maintaining

you
have been maintaining

he/she/it
has been maintaining

we
have been maintaining

you
have been maintaining

they
have been maintaining

Quá khứ hoàn thành

I
had maintained

you
had maintained

he/she/it
had maintained

we
had maintained

you
had maintained

they
had maintained

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been maintaining

you
had been maintaining

he/she/it
had been maintaining

we
had been maintaining

you
had been maintaining

they
had been maintaining

Tương lại đơn

I
will maintain

you
will maintain

he/she/it
will maintain

we
will maintain

you
will maintain

they
will maintain

Tương lại tiếp diễn

I
will be maintaining

you
will be maintaining

he/she/it
will be maintaining

we
will be maintaining

you
will be maintaining

they
will be maintaining

Tương lại hoàn thành

I
will have maintained

you
will have maintained

he/she/it
will have maintained

we
will have maintained

you
will have maintained

they
will have maintained

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been maintaining

you
will have been maintaining

he/she/it
will have been maintaining

we
will have been maintaining

you
will have been maintaining

they
will have been maintaining

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.