Maim

Chia đông từ “maim” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ maim. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to maim

Quá khứ đơn
  • maimed

Quá khứ phân từ
  • maimed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
maim

you
maim

he/she/it
maims

we
maim

you
maim

they
maim

Thì hiện tại continuous

I
am maiming

you
are maiming

he/she/it
is maiming

we
are maiming

you
are maiming

they
are maiming

Quá khứ đơn

I
maimed

you
maimed

he/she/it
maimed

we
maimed

you
maimed

they
maimed

Quá khứ tiếp diễn

I
was maiming

you
were maiming

he/she/it
was maiming

we
were maiming

you
were maiming

they
were maiming

Hiện tại hoàn thành

I
have maimed

you
have maimed

he/she/it
has maimed

we
have maimed

you
have maimed

they
have maimed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been maiming

you
have been maiming

he/she/it
has been maiming

we
have been maiming

you
have been maiming

they
have been maiming

Quá khứ hoàn thành

I
had maimed

you
had maimed

he/she/it
had maimed

we
had maimed

you
had maimed

they
had maimed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been maiming

you
had been maiming

he/she/it
had been maiming

we
had been maiming

you
had been maiming

they
had been maiming

Tương lại đơn

I
will maim

you
will maim

he/she/it
will maim

we
will maim

you
will maim

they
will maim

Tương lại tiếp diễn

I
will be maiming

you
will be maiming

he/she/it
will be maiming

we
will be maiming

you
will be maiming

they
will be maiming

Tương lại hoàn thành

I
will have maimed

you
will have maimed

he/she/it
will have maimed

we
will have maimed

you
will have maimed

they
will have maimed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been maiming

you
will have been maiming

he/she/it
will have been maiming

we
will have been maiming

you
will have been maiming

they
will have been maiming

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.