Magnify

Chia đông từ “magnify” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ magnify. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to magnify

Quá khứ đơn
  • magnified

Quá khứ phân từ
  • magnified

Trần thuật

Thì hiện tại

I
magnify

you
magnify

he/she/it
magnifies

we
magnify

you
magnify

they
magnify

Thì hiện tại continuous

I
am magnifying

you
are magnifying

he/she/it
is magnifying

we
are magnifying

you
are magnifying

they
are magnifying

Quá khứ đơn

I
magnified

you
magnified

he/she/it
magnified

we
magnified

you
magnified

they
magnified

Quá khứ tiếp diễn

I
was magnifying

you
were magnifying

he/she/it
was magnifying

we
were magnifying

you
were magnifying

they
were magnifying

Hiện tại hoàn thành

I
have magnified

you
have magnified

he/she/it
has magnified

we
have magnified

you
have magnified

they
have magnified

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been magnifying

you
have been magnifying

he/she/it
has been magnifying

we
have been magnifying

you
have been magnifying

they
have been magnifying

Quá khứ hoàn thành

I
had magnified

you
had magnified

he/she/it
had magnified

we
had magnified

you
had magnified

they
had magnified

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been magnifying

you
had been magnifying

he/she/it
had been magnifying

we
had been magnifying

you
had been magnifying

they
had been magnifying

Tương lại đơn

I
will magnify

you
will magnify

he/she/it
will magnify

we
will magnify

you
will magnify

they
will magnify

Tương lại tiếp diễn

I
will be magnifying

you
will be magnifying

he/she/it
will be magnifying

we
will be magnifying

you
will be magnifying

they
will be magnifying

Tương lại hoàn thành

I
will have magnified

you
will have magnified

he/she/it
will have magnified

we
will have magnified

you
will have magnified

they
will have magnified

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been magnifying

you
will have been magnifying

he/she/it
will have been magnifying

we
will have been magnifying

you
will have been magnifying

they
will have been magnifying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.