Lurch

Chia đông từ “lurch” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ lurch. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to lurch

Quá khứ đơn
  • lurched

Quá khứ phân từ
  • lurched

Trần thuật

Thì hiện tại

I
lurch

you
lurch

he/she/it
lurches

we
lurch

you
lurch

they
lurch

Thì hiện tại continuous

I
am lurching

you
are lurching

he/she/it
is lurching

we
are lurching

you
are lurching

they
are lurching

Quá khứ đơn

I
lurched

you
lurched

he/she/it
lurched

we
lurched

you
lurched

they
lurched

Quá khứ tiếp diễn

I
was lurching

you
were lurching

he/she/it
was lurching

we
were lurching

you
were lurching

they
were lurching

Hiện tại hoàn thành

I
have lurched

you
have lurched

he/she/it
has lurched

we
have lurched

you
have lurched

they
have lurched

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been lurching

you
have been lurching

he/she/it
has been lurching

we
have been lurching

you
have been lurching

they
have been lurching

Quá khứ hoàn thành

I
had lurched

you
had lurched

he/she/it
had lurched

we
had lurched

you
had lurched

they
had lurched

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been lurching

you
had been lurching

he/she/it
had been lurching

we
had been lurching

you
had been lurching

they
had been lurching

Tương lại đơn

I
will lurch

you
will lurch

he/she/it
will lurch

we
will lurch

you
will lurch

they
will lurch

Tương lại tiếp diễn

I
will be lurching

you
will be lurching

he/she/it
will be lurching

we
will be lurching

you
will be lurching

they
will be lurching

Tương lại hoàn thành

I
will have lurched

you
will have lurched

he/she/it
will have lurched

we
will have lurched

you
will have lurched

they
will have lurched

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been lurching

you
will have been lurching

he/she/it
will have been lurching

we
will have been lurching

you
will have been lurching

they
will have been lurching

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.