Lunch

Chia đông từ “lunch” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ lunch. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to lunch

Quá khứ đơn
  • lunched

Quá khứ phân từ
  • lunched

Trần thuật

Thì hiện tại

I
lunch

you
lunch

he/she/it
lunches

we
lunch

you
lunch

they
lunch

Thì hiện tại continuous

I
am lunching

you
are lunching

he/she/it
is lunching

we
are lunching

you
are lunching

they
are lunching

Quá khứ đơn

I
lunched

you
lunched

he/she/it
lunched

we
lunched

you
lunched

they
lunched

Quá khứ tiếp diễn

I
was lunching

you
were lunching

he/she/it
was lunching

we
were lunching

you
were lunching

they
were lunching

Hiện tại hoàn thành

I
have lunched

you
have lunched

he/she/it
has lunched

we
have lunched

you
have lunched

they
have lunched

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been lunching

you
have been lunching

he/she/it
has been lunching

we
have been lunching

you
have been lunching

they
have been lunching

Quá khứ hoàn thành

I
had lunched

you
had lunched

he/she/it
had lunched

we
had lunched

you
had lunched

they
had lunched

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been lunching

you
had been lunching

he/she/it
had been lunching

we
had been lunching

you
had been lunching

they
had been lunching

Tương lại đơn

I
will lunch

you
will lunch

he/she/it
will lunch

we
will lunch

you
will lunch

they
will lunch

Tương lại tiếp diễn

I
will be lunching

you
will be lunching

he/she/it
will be lunching

we
will be lunching

you
will be lunching

they
will be lunching

Tương lại hoàn thành

I
will have lunched

you
will have lunched

he/she/it
will have lunched

we
will have lunched

you
will have lunched

they
will have lunched

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been lunching

you
will have been lunching

he/she/it
will have been lunching

we
will have been lunching

you
will have been lunching

they
will have been lunching

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.