Lump

Chia đông từ “lump” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ lump. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to lump

Quá khứ đơn
  • lumped

Quá khứ phân từ
  • lumped

Trần thuật

Thì hiện tại

I
lump

you
lump

he/she/it
lumps

we
lump

you
lump

they
lump

Thì hiện tại continuous

I
am lumping

you
are lumping

he/she/it
is lumping

we
are lumping

you
are lumping

they
are lumping

Quá khứ đơn

I
lumped

you
lumped

he/she/it
lumped

we
lumped

you
lumped

they
lumped

Quá khứ tiếp diễn

I
was lumping

you
were lumping

he/she/it
was lumping

we
were lumping

you
were lumping

they
were lumping

Hiện tại hoàn thành

I
have lumped

you
have lumped

he/she/it
has lumped

we
have lumped

you
have lumped

they
have lumped

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been lumping

you
have been lumping

he/she/it
has been lumping

we
have been lumping

you
have been lumping

they
have been lumping

Quá khứ hoàn thành

I
had lumped

you
had lumped

he/she/it
had lumped

we
had lumped

you
had lumped

they
had lumped

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been lumping

you
had been lumping

he/she/it
had been lumping

we
had been lumping

you
had been lumping

they
had been lumping

Tương lại đơn

I
will lump

you
will lump

he/she/it
will lump

we
will lump

you
will lump

they
will lump

Tương lại tiếp diễn

I
will be lumping

you
will be lumping

he/she/it
will be lumping

we
will be lumping

you
will be lumping

they
will be lumping

Tương lại hoàn thành

I
will have lumped

you
will have lumped

he/she/it
will have lumped

we
will have lumped

you
will have lumped

they
will have lumped

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been lumping

you
will have been lumping

he/she/it
will have been lumping

we
will have been lumping

you
will have been lumping

they
will have been lumping

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.