Lumber

Chia đông từ “lumber” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ lumber. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to lumber

Quá khứ đơn
  • lumbered

Quá khứ phân từ
  • lumbered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
lumber

you
lumber

he/she/it
lumbers

we
lumber

you
lumber

they
lumber

Thì hiện tại continuous

I
am lumbering

you
are lumbering

he/she/it
is lumbering

we
are lumbering

you
are lumbering

they
are lumbering

Quá khứ đơn

I
lumbered

you
lumbered

he/she/it
lumbered

we
lumbered

you
lumbered

they
lumbered

Quá khứ tiếp diễn

I
was lumbering

you
were lumbering

he/she/it
was lumbering

we
were lumbering

you
were lumbering

they
were lumbering

Hiện tại hoàn thành

I
have lumbered

you
have lumbered

he/she/it
has lumbered

we
have lumbered

you
have lumbered

they
have lumbered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been lumbering

you
have been lumbering

he/she/it
has been lumbering

we
have been lumbering

you
have been lumbering

they
have been lumbering

Quá khứ hoàn thành

I
had lumbered

you
had lumbered

he/she/it
had lumbered

we
had lumbered

you
had lumbered

they
had lumbered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been lumbering

you
had been lumbering

he/she/it
had been lumbering

we
had been lumbering

you
had been lumbering

they
had been lumbering

Tương lại đơn

I
will lumber

you
will lumber

he/she/it
will lumber

we
will lumber

you
will lumber

they
will lumber

Tương lại tiếp diễn

I
will be lumbering

you
will be lumbering

he/she/it
will be lumbering

we
will be lumbering

you
will be lumbering

they
will be lumbering

Tương lại hoàn thành

I
will have lumbered

you
will have lumbered

he/she/it
will have lumbered

we
will have lumbered

you
will have lumbered

they
will have lumbered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been lumbering

you
will have been lumbering

he/she/it
will have been lumbering

we
will have been lumbering

you
will have been lumbering

they
will have been lumbering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.