Lobby

Chia đông từ “lobby” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ lobby. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to lobby

Quá khứ đơn
  • lobbied

Quá khứ phân từ
  • lobbied

Trần thuật

Thì hiện tại

I
lobby

you
lobby

he/she/it
lobbies

we
lobby

you
lobby

they
lobby

Thì hiện tại continuous

I
am lobbying

you
are lobbying

he/she/it
is lobbying

we
are lobbying

you
are lobbying

they
are lobbying

Quá khứ đơn

I
lobbied

you
lobbied

he/she/it
lobbied

we
lobbied

you
lobbied

they
lobbied

Quá khứ tiếp diễn

I
was lobbying

you
were lobbying

he/she/it
was lobbying

we
were lobbying

you
were lobbying

they
were lobbying

Hiện tại hoàn thành

I
have lobbied

you
have lobbied

he/she/it
has lobbied

we
have lobbied

you
have lobbied

they
have lobbied

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been lobbying

you
have been lobbying

he/she/it
has been lobbying

we
have been lobbying

you
have been lobbying

they
have been lobbying

Quá khứ hoàn thành

I
had lobbied

you
had lobbied

he/she/it
had lobbied

we
had lobbied

you
had lobbied

they
had lobbied

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been lobbying

you
had been lobbying

he/she/it
had been lobbying

we
had been lobbying

you
had been lobbying

they
had been lobbying

Tương lại đơn

I
will lobby

you
will lobby

he/she/it
will lobby

we
will lobby

you
will lobby

they
will lobby

Tương lại tiếp diễn

I
will be lobbying

you
will be lobbying

he/she/it
will be lobbying

we
will be lobbying

you
will be lobbying

they
will be lobbying

Tương lại hoàn thành

I
will have lobbied

you
will have lobbied

he/she/it
will have lobbied

we
will have lobbied

you
will have lobbied

they
will have lobbied

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been lobbying

you
will have been lobbying

he/she/it
will have been lobbying

we
will have been lobbying

you
will have been lobbying

they
will have been lobbying

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.