Load

Chia đông từ “load” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ load. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to load

Quá khứ đơn
  • loaded

Quá khứ phân từ
  • loaded

Trần thuật

Thì hiện tại

I
load

you
load

he/she/it
loads

we
load

you
load

they
load

Thì hiện tại continuous

I
am loading

you
are loading

he/she/it
is loading

we
are loading

you
are loading

they
are loading

Quá khứ đơn

I
loaded

you
loaded

he/she/it
loaded

we
loaded

you
loaded

they
loaded

Quá khứ tiếp diễn

I
was loading

you
were loading

he/she/it
was loading

we
were loading

you
were loading

they
were loading

Hiện tại hoàn thành

I
have loaded

you
have loaded

he/she/it
has loaded

we
have loaded

you
have loaded

they
have loaded

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been loading

you
have been loading

he/she/it
has been loading

we
have been loading

you
have been loading

they
have been loading

Quá khứ hoàn thành

I
had loaded

you
had loaded

he/she/it
had loaded

we
had loaded

you
had loaded

they
had loaded

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been loading

you
had been loading

he/she/it
had been loading

we
had been loading

you
had been loading

they
had been loading

Tương lại đơn

I
will load

you
will load

he/she/it
will load

we
will load

you
will load

they
will load

Tương lại tiếp diễn

I
will be loading

you
will be loading

he/she/it
will be loading

we
will be loading

you
will be loading

they
will be loading

Tương lại hoàn thành

I
will have loaded

you
will have loaded

he/she/it
will have loaded

we
will have loaded

you
will have loaded

they
will have loaded

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been loading

you
will have been loading

he/she/it
will have been loading

we
will have been loading

you
will have been loading

they
will have been loading

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.