Litter

Chia đông từ “litter” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ litter. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to litter

Quá khứ đơn
  • littered

Quá khứ phân từ
  • littered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
litter

you
litter

he/she/it
litters

we
litter

you
litter

they
litter

Thì hiện tại continuous

I
am littering

you
are littering

he/she/it
is littering

we
are littering

you
are littering

they
are littering

Quá khứ đơn

I
littered

you
littered

he/she/it
littered

we
littered

you
littered

they
littered

Quá khứ tiếp diễn

I
was littering

you
were littering

he/she/it
was littering

we
were littering

you
were littering

they
were littering

Hiện tại hoàn thành

I
have littered

you
have littered

he/she/it
has littered

we
have littered

you
have littered

they
have littered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been littering

you
have been littering

he/she/it
has been littering

we
have been littering

you
have been littering

they
have been littering

Quá khứ hoàn thành

I
had littered

you
had littered

he/she/it
had littered

we
had littered

you
had littered

they
had littered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been littering

you
had been littering

he/she/it
had been littering

we
had been littering

you
had been littering

they
had been littering

Tương lại đơn

I
will litter

you
will litter

he/she/it
will litter

we
will litter

you
will litter

they
will litter

Tương lại tiếp diễn

I
will be littering

you
will be littering

he/she/it
will be littering

we
will be littering

you
will be littering

they
will be littering

Tương lại hoàn thành

I
will have littered

you
will have littered

he/she/it
will have littered

we
will have littered

you
will have littered

they
will have littered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been littering

you
will have been littering

he/she/it
will have been littering

we
will have been littering

you
will have been littering

they
will have been littering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.