List

Chia đông từ “list” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ list. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to list

Quá khứ đơn
  • listed

Quá khứ phân từ
  • listed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
list

you
list

he/she/it
lists

we
list

you
list

they
list

Thì hiện tại continuous

I
am listing

you
are listing

he/she/it
is listing

we
are listing

you
are listing

they
are listing

Quá khứ đơn

I
listed

you
listed

he/she/it
listed

we
listed

you
listed

they
listed

Quá khứ tiếp diễn

I
was listing

you
were listing

he/she/it
was listing

we
were listing

you
were listing

they
were listing

Hiện tại hoàn thành

I
have listed

you
have listed

he/she/it
has listed

we
have listed

you
have listed

they
have listed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been listing

you
have been listing

he/she/it
has been listing

we
have been listing

you
have been listing

they
have been listing

Quá khứ hoàn thành

I
had listed

you
had listed

he/she/it
had listed

we
had listed

you
had listed

they
had listed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been listing

you
had been listing

he/she/it
had been listing

we
had been listing

you
had been listing

they
had been listing

Tương lại đơn

I
will list

you
will list

he/she/it
will list

we
will list

you
will list

they
will list

Tương lại tiếp diễn

I
will be listing

you
will be listing

he/she/it
will be listing

we
will be listing

you
will be listing

they
will be listing

Tương lại hoàn thành

I
will have listed

you
will have listed

he/she/it
will have listed

we
will have listed

you
will have listed

they
will have listed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been listing

you
will have been listing

he/she/it
will have been listing

we
will have been listing

you
will have been listing

they
will have been listing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.