Linger

Chia đông từ “linger” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ linger. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to linger

Quá khứ đơn
  • lingered

Quá khứ phân từ
  • lingered

Trần thuật

Thì hiện tại

I
linger

you
linger

he/she/it
lingers

we
linger

you
linger

they
linger

Thì hiện tại continuous

I
am lingering

you
are lingering

he/she/it
is lingering

we
are lingering

you
are lingering

they
are lingering

Quá khứ đơn

I
lingered

you
lingered

he/she/it
lingered

we
lingered

you
lingered

they
lingered

Quá khứ tiếp diễn

I
was lingering

you
were lingering

he/she/it
was lingering

we
were lingering

you
were lingering

they
were lingering

Hiện tại hoàn thành

I
have lingered

you
have lingered

he/she/it
has lingered

we
have lingered

you
have lingered

they
have lingered

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been lingering

you
have been lingering

he/she/it
has been lingering

we
have been lingering

you
have been lingering

they
have been lingering

Quá khứ hoàn thành

I
had lingered

you
had lingered

he/she/it
had lingered

we
had lingered

you
had lingered

they
had lingered

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been lingering

you
had been lingering

he/she/it
had been lingering

we
had been lingering

you
had been lingering

they
had been lingering

Tương lại đơn

I
will linger

you
will linger

he/she/it
will linger

we
will linger

you
will linger

they
will linger

Tương lại tiếp diễn

I
will be lingering

you
will be lingering

he/she/it
will be lingering

we
will be lingering

you
will be lingering

they
will be lingering

Tương lại hoàn thành

I
will have lingered

you
will have lingered

he/she/it
will have lingered

we
will have lingered

you
will have lingered

they
will have lingered

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been lingering

you
will have been lingering

he/she/it
will have been lingering

we
will have been lingering

you
will have been lingering

they
will have been lingering

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.