License

Chia đông từ “license” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ license. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to license

Quá khứ đơn
  • licensed

Quá khứ phân từ
  • licensed

Trần thuật

Thì hiện tại

I
license

you
license

he/she/it
licenses

we
license

you
license

they
license

Thì hiện tại continuous

I
am licensing

you
are licensing

he/she/it
is licensing

we
are licensing

you
are licensing

they
are licensing

Quá khứ đơn

I
licensed

you
licensed

he/she/it
licensed

we
licensed

you
licensed

they
licensed

Quá khứ tiếp diễn

I
was licensing

you
were licensing

he/she/it
was licensing

we
were licensing

you
were licensing

they
were licensing

Hiện tại hoàn thành

I
have licensed

you
have licensed

he/she/it
has licensed

we
have licensed

you
have licensed

they
have licensed

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been licensing

you
have been licensing

he/she/it
has been licensing

we
have been licensing

you
have been licensing

they
have been licensing

Quá khứ hoàn thành

I
had licensed

you
had licensed

he/she/it
had licensed

we
had licensed

you
had licensed

they
had licensed

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been licensing

you
had been licensing

he/she/it
had been licensing

we
had been licensing

you
had been licensing

they
had been licensing

Tương lại đơn

I
will license

you
will license

he/she/it
will license

we
will license

you
will license

they
will license

Tương lại tiếp diễn

I
will be licensing

you
will be licensing

he/she/it
will be licensing

we
will be licensing

you
will be licensing

they
will be licensing

Tương lại hoàn thành

I
will have licensed

you
will have licensed

he/she/it
will have licensed

we
will have licensed

you
will have licensed

they
will have licensed

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been licensing

you
will have been licensing

he/she/it
will have been licensing

we
will have been licensing

you
will have been licensing

they
will have been licensing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.