Level

Chia đông từ “level” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ level. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to level

Quá khứ đơn
  • leveled; levelled

Quá khứ phân từ
  • leveled; levelled

Trần thuật

Thì hiện tại

I
level

you
level

he/she/it
levels

we
level

you
level

they
level

Thì hiện tại continuous

I
am leveling; levelling

you
are leveling; levelling

he/she/it
is leveling; levelling

we
are leveling; levelling

you
are leveling; levelling

they
are leveling; levelling

Quá khứ đơn

I
leveled; levelled

you
leveled; levelled

he/she/it
leveled; levelled

we
leveled; levelled

you
leveled; levelled

they
leveled; levelled

Quá khứ tiếp diễn

I
was leveling; levelling

you
were leveling; levelling

he/she/it
was leveling; levelling

we
were leveling; levelling

you
were leveling; levelling

they
were leveling; levelling

Hiện tại hoàn thành

I
have leveled; levelled

you
have leveled; levelled

he/she/it
has leveled; levelled

we
have leveled; levelled

you
have leveled; levelled

they
have leveled; levelled

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been leveling; levelling

you
have been leveling; levelling

he/she/it
has been leveling; levelling

we
have been leveling; levelling

you
have been leveling; levelling

they
have been leveling; levelling

Quá khứ hoàn thành

I
had leveled; levelled

you
had leveled; levelled

he/she/it
had leveled; levelled

we
had leveled; levelled

you
had leveled; levelled

they
had leveled; levelled

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been leveling; levelling

you
had been leveling; levelling

he/she/it
had been leveling; levelling

we
had been leveling; levelling

you
had been leveling; levelling

they
had been leveling; levelling

Tương lại đơn

I
will level

you
will level

he/she/it
will level

we
will level

you
will level

they
will level

Tương lại tiếp diễn

I
will be leveling; levelling

you
will be leveling; levelling

he/she/it
will be leveling; levelling

we
will be leveling; levelling

you
will be leveling; levelling

they
will be leveling; levelling

Tương lại hoàn thành

I
will have leveled; levelled

you
will have leveled; levelled

he/she/it
will have leveled; levelled

we
will have leveled; levelled

you
will have leveled; levelled

they
will have leveled; levelled

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been leveling; levelling

you
will have been leveling; levelling

he/she/it
will have been leveling; levelling

we
will have been leveling; levelling

you
will have been leveling; levelling

they
will have been leveling; levelling

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.