Lessen

Chia đông từ “lessen” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ lessen. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to lessen

Quá khứ đơn
  • lessened

Quá khứ phân từ
  • lessened

Trần thuật

Thì hiện tại

I
lessen

you
lessen

he/she/it
lessens

we
lessen

you
lessen

they
lessen

Thì hiện tại continuous

I
am lessening

you
are lessening

he/she/it
is lessening

we
are lessening

you
are lessening

they
are lessening

Quá khứ đơn

I
lessened

you
lessened

he/she/it
lessened

we
lessened

you
lessened

they
lessened

Quá khứ tiếp diễn

I
was lessening

you
were lessening

he/she/it
was lessening

we
were lessening

you
were lessening

they
were lessening

Hiện tại hoàn thành

I
have lessened

you
have lessened

he/she/it
has lessened

we
have lessened

you
have lessened

they
have lessened

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been lessening

you
have been lessening

he/she/it
has been lessening

we
have been lessening

you
have been lessening

they
have been lessening

Quá khứ hoàn thành

I
had lessened

you
had lessened

he/she/it
had lessened

we
had lessened

you
had lessened

they
had lessened

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been lessening

you
had been lessening

he/she/it
had been lessening

we
had been lessening

you
had been lessening

they
had been lessening

Tương lại đơn

I
will lessen

you
will lessen

he/she/it
will lessen

we
will lessen

you
will lessen

they
will lessen

Tương lại tiếp diễn

I
will be lessening

you
will be lessening

he/she/it
will be lessening

we
will be lessening

you
will be lessening

they
will be lessening

Tương lại hoàn thành

I
will have lessened

you
will have lessened

he/she/it
will have lessened

we
will have lessened

you
will have lessened

they
will have lessened

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been lessening

you
will have been lessening

he/she/it
will have been lessening

we
will have been lessening

you
will have been lessening

they
will have been lessening

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.