Lengthen

Chia đông từ “lengthen” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ lengthen. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to lengthen

Quá khứ đơn
  • lengthened

Quá khứ phân từ
  • lengthened

Trần thuật

Thì hiện tại

I
lengthen

you
lengthen

he/she/it
lengthens

we
lengthen

you
lengthen

they
lengthen

Thì hiện tại continuous

I
am lengthening

you
are lengthening

he/she/it
is lengthening

we
are lengthening

you
are lengthening

they
are lengthening

Quá khứ đơn

I
lengthened

you
lengthened

he/she/it
lengthened

we
lengthened

you
lengthened

they
lengthened

Quá khứ tiếp diễn

I
was lengthening

you
were lengthening

he/she/it
was lengthening

we
were lengthening

you
were lengthening

they
were lengthening

Hiện tại hoàn thành

I
have lengthened

you
have lengthened

he/she/it
has lengthened

we
have lengthened

you
have lengthened

they
have lengthened

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been lengthening

you
have been lengthening

he/she/it
has been lengthening

we
have been lengthening

you
have been lengthening

they
have been lengthening

Quá khứ hoàn thành

I
had lengthened

you
had lengthened

he/she/it
had lengthened

we
had lengthened

you
had lengthened

they
had lengthened

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been lengthening

you
had been lengthening

he/she/it
had been lengthening

we
had been lengthening

you
had been lengthening

they
had been lengthening

Tương lại đơn

I
will lengthen

you
will lengthen

he/she/it
will lengthen

we
will lengthen

you
will lengthen

they
will lengthen

Tương lại tiếp diễn

I
will be lengthening

you
will be lengthening

he/she/it
will be lengthening

we
will be lengthening

you
will be lengthening

they
will be lengthening

Tương lại hoàn thành

I
will have lengthened

you
will have lengthened

he/she/it
will have lengthened

we
will have lengthened

you
will have lengthened

they
will have lengthened

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been lengthening

you
will have been lengthening

he/she/it
will have been lengthening

we
will have been lengthening

you
will have been lengthening

they
will have been lengthening

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.