Lend

Chia đông từ “lend” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ lend. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to lend

Quá khứ đơn
  • lent

Quá khứ phân từ
  • lent

Trần thuật

Thì hiện tại

I
lend

you
lend

he/she/it
lends

we
lend

you
lend

they
lend

Thì hiện tại continuous

I
am lending

you
are lending

he/she/it
is lending

we
are lending

you
are lending

they
are lending

Quá khứ đơn

I
lent

you
lent

he/she/it
lent

we
lent

you
lent

they
lent

Quá khứ tiếp diễn

I
was lending

you
were lending

he/she/it
was lending

we
were lending

you
were lending

they
were lending

Hiện tại hoàn thành

I
have lent

you
have lent

he/she/it
has lent

we
have lent

you
have lent

they
have lent

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been lending

you
have been lending

he/she/it
has been lending

we
have been lending

you
have been lending

they
have been lending

Quá khứ hoàn thành

I
had lent

you
had lent

he/she/it
had lent

we
had lent

you
had lent

they
had lent

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been lending

you
had been lending

he/she/it
had been lending

we
had been lending

you
had been lending

they
had been lending

Tương lại đơn

I
will lend

you
will lend

he/she/it
will lend

we
will lend

you
will lend

they
will lend

Tương lại tiếp diễn

I
will be lending

you
will be lending

he/she/it
will be lending

we
will be lending

you
will be lending

they
will be lending

Tương lại hoàn thành

I
will have lent

you
will have lent

he/she/it
will have lent

we
will have lent

you
will have lent

they
will have lent

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been lending

you
will have been lending

he/she/it
will have been lending

we
will have been lending

you
will have been lending

they
will have been lending

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.