Lecture

Chia đông từ “lecture” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ lecture. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to lecture

Quá khứ đơn
  • lectured

Quá khứ phân từ
  • lectured

Trần thuật

Thì hiện tại

I
lecture

you
lecture

he/she/it
lectures

we
lecture

you
lecture

they
lecture

Thì hiện tại continuous

I
am lecturing

you
are lecturing

he/she/it
is lecturing

we
are lecturing

you
are lecturing

they
are lecturing

Quá khứ đơn

I
lectured

you
lectured

he/she/it
lectured

we
lectured

you
lectured

they
lectured

Quá khứ tiếp diễn

I
was lecturing

you
were lecturing

he/she/it
was lecturing

we
were lecturing

you
were lecturing

they
were lecturing

Hiện tại hoàn thành

I
have lectured

you
have lectured

he/she/it
has lectured

we
have lectured

you
have lectured

they
have lectured

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been lecturing

you
have been lecturing

he/she/it
has been lecturing

we
have been lecturing

you
have been lecturing

they
have been lecturing

Quá khứ hoàn thành

I
had lectured

you
had lectured

he/she/it
had lectured

we
had lectured

you
had lectured

they
had lectured

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been lecturing

you
had been lecturing

he/she/it
had been lecturing

we
had been lecturing

you
had been lecturing

they
had been lecturing

Tương lại đơn

I
will lecture

you
will lecture

he/she/it
will lecture

we
will lecture

you
will lecture

they
will lecture

Tương lại tiếp diễn

I
will be lecturing

you
will be lecturing

he/she/it
will be lecturing

we
will be lecturing

you
will be lecturing

they
will be lecturing

Tương lại hoàn thành

I
will have lectured

you
will have lectured

he/she/it
will have lectured

we
will have lectured

you
will have lectured

they
will have lectured

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been lecturing

you
will have been lecturing

he/she/it
will have been lecturing

we
will have been lecturing

you
will have been lecturing

they
will have been lecturing

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.