Leap

Chia đông từ “leap” – Chia động từ tiếng Anh

Dưới đây là cách chia của động từ leap. Trước tiên, xem qua phần tóm tắt 3 dạng của nó, sau đó đến phần chi tiết chia ở tất cả các thì.

Nguyên thể
  • to leap

Quá khứ đơn
  • leapt; leaped

Quá khứ phân từ
  • leapt; leaped

Trần thuật

Thì hiện tại

I
leap

you
leap

he/she/it
leaps

we
leap

you
leap

they
leap

Thì hiện tại continuous

I
am leaping

you
are leaping

he/she/it
is leaping

we
are leaping

you
are leaping

they
are leaping

Quá khứ đơn

I
leapt; leaped

you
leapt; leaped

he/she/it
leapt; leaped

we
leapt; leaped

you
leapt; leaped

they
leapt; leaped

Quá khứ tiếp diễn

I
was leaping

you
were leaping

he/she/it
was leaping

we
were leaping

you
were leaping

they
were leaping

Hiện tại hoàn thành

I
have leapt; leaped

you
have leapt; leaped

he/she/it
has leapt; leaped

we
have leapt; leaped

you
have leapt; leaped

they
have leapt; leaped

Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

I
have been leaping

you
have been leaping

he/she/it
has been leaping

we
have been leaping

you
have been leaping

they
have been leaping

Quá khứ hoàn thành

I
had leapt; leaped

you
had leapt; leaped

he/she/it
had leapt; leaped

we
had leapt; leaped

you
had leapt; leaped

they
had leapt; leaped

Quá khứ hoàn thành continuous

I
had been leaping

you
had been leaping

he/she/it
had been leaping

we
had been leaping

you
had been leaping

they
had been leaping

Tương lại đơn

I
will leap

you
will leap

he/she/it
will leap

we
will leap

you
will leap

they
will leap

Tương lại tiếp diễn

I
will be leaping

you
will be leaping

he/she/it
will be leaping

we
will be leaping

you
will be leaping

they
will be leaping

Tương lại hoàn thành

I
will have leapt; leaped

you
will have leapt; leaped

he/she/it
will have leapt; leaped

we
will have leapt; leaped

you
will have leapt; leaped

they
will have leapt; leaped

Tương lại hoàn thành tiếp diễn

I
will have been leaping

you
will have been leaping

he/she/it
will have been leaping

we
will have been leaping

you
will have been leaping

they
will have been leaping

Khám phá những động từ được dùng nhiều nhất trong tiếng Anh.